نمونه کار تیم رامانو

مشتری

مجموعه هانیکار به عنوان مرکز تخصصی مشاوره ، طراحی و اجرای سیستمهای نوین گرمایشی وسرمایشی ساختمان، فعالیت می کند.عرضه انواع محصولات مرتبط با تهویه مطبوع، عمده فعالیت ما را تشکیل می دهد که این مهم با بهره گیری وهمکاری با برترین برندهای "تولیدکننده و وارد کننده کالا درزمینه تآسیسات" انجام می پذیرد.رشد سریع فنآوری، تولید سیستمهای نوین تهویه مطبوع وبهره مندی بهینه از آن را به دنبال دارد. لذا لزوم مشاوره دراین زمینه کاملا محسوس بوده . در این راستا مرکز تخصصی طراحی و اجرای سیستمهای گرمایشی سرمایشی "هانیکار" با پشتوانه همکاری گروه مهندسی و نظارت فنی برترین شرکتهای فعال تشکیل گردید.


تاریخ

1393


دسته بندی

وب سایت


مرکز فروش لوازم گرمایشی / سرمایشی هانیکار

مجموعه هانیکار به عنوان مرکز تخصصی مشاوره ، طراحی  و اجرای سیستمهای نوین گرمایشی وسرمایشی ساختمان، فعالیت می کند.عرضه انواع محصولات مرتبط با تهویه مطبوع، عمده فعالیت ما را تشکیل می دهد که این مهم با بهره گیری وهمکاری با برترین برندهای "تولیدکننده و وارد کننده کالا درزمینه تآسیسات" انجام می پذیرد.رشد سریع فنآوری، تولید سیستمهای نوین تهویه مطبوع وبهره مندی بهینه از آن را به دنبال دارد. لذا لزوم مشاوره دراین زمینه کاملا محسوس بوده . در این راستا  مرکز تخصصی طراحی و اجرای سیستمهای گرمایشی سرمایشی  "هانیکار" با پشتوانه همکاری گروه مهندسی و نظارت فنی برترین شرکتهای فعال تشکیل گردید.