درباره رامانو

سخن گروه رامانو

 

گروه را چند سالی است که تجربه کرده ایم. در یک زمان واژه Team Work را به کار می بردیم. اما پس از چندی به این نتیجه رسیدیم که چندگانگی در تعریف , اعضای گروه را دچار سردرگمی می کند. بعضی از اعضای گروه ,این واژه را به عنوان (( گروهی که با هم کار می کنند)) تعریف کرند و بعضی دیگر, (( کاری که با هم انجام می دهیم)) تعریف کردند.

با نگاهی به اندیشه ها ئ عملکرد اعضا و دسترسی به یک گروه منسجم که دارای یک هدف - آن هم رعایت تولید با توجه به خواستگاه های مشتری باشد را مورد توجه قرار دادیم.پس از مدتی متوجه تعداد اعضای گروه به همراه تنوع تخصص شدیم. در کمتر از پنج سال گذشته , گروه رامانو توانسته است, افرادی با تنوع تخصص در زمینه برنامه ریزی و ندوین راهکارهای موثر در ارائه کارهای تخصصی به بازار - که چه داخل سازمانی و چه برون سازمانی - را گرد هم بیاورد.

محصول اصلی ما
هر چه فکر کردیم که چگونه می شود یک محصول داشت اما برای آن بسته و یا جعبه ای در نظر نداشت به نتیجه نرسیدیم. از این رو یک جعبه چند ضلعی که هر سمت آن یک رنگ و هر وجه آن یک اندازه دارد, برای سازمانها, شرکتها و یا کارخانه هایی که می خواهند تولیداتشان برای مخاطبان هدف, معرفی و در ذهن آنها ماندگار شود ساختیم. می توانید نوشته های روی جعبه را بخوانید.
نام محصول به انگلیسی:
Look at the development of technology and deliver it to market.
نام محصول به فارسی:
توسعه از نگاه فناوری و ارائه آن به بازار